Dánská technologie na úpravu vody v Maďarsku
- čistá pitná voda upravená výhradně přírodními procesy 

12,000 obyvatel ve města Tolna v Maďarsku, ležící 135 km jižně od Budapešti, se nyní těší čisté pitné vodě dodávané z nové úpravny vody. Zařízení je v Maďarsku první svého druhu, které pro výrobu pitné vody nepoužívá žádné chemikálie. Řešení bylo dodáno společností EUROWATER.
 
 
Pohled na vodárnu ve městě Tolna, Maďarsko.
 

Pitná voda

Úpravou vody rozumíme odstranění znečištění ze surové vody tak, aby se získala pitná voda, která je dostatečně čistá a vhodná pro lidskou spotřebu.
 
Nařízení Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou po celém světě všeobecně vnímána jako požadavky na kvalitu pitné vody. Kromě nařízení WHO může každá země nebo region uplatňovat své vlastní normy.
 
Evropské země se musí řídit EC směrnicí pro pitnou vodu. Volba metody úpravy vody všeobecně souvisí s charakterem a dostupností vodního zdroje a s normami stanovenými místními úřady. Následující tabulka představuje různé zdroje vody, vhodné metody na jejich úpravu stejně tak složitost procesu, náklady a dopady na životní prostředí.
 
 

Zdroj vody

Metoda úpravy vody

Složitost procesu a náklady

Dopady na životní prostředí

Mořská voda Odsolení.
Proces odstranění soli z vody použitím reverzní osmózy.
vysoké vysoké

Povrchová voda
(jezera, močály, řeky)

Chemická a mechanická úprava.
Flokulace, sedimentace, filtrace a desinfekce použitím chemikálií pro koagulaci a desinfekci. 
vysoké vysoké
Podzemní voda Chemická úprava.
Předchlorace, dávkování oxidačních chemikálií a písková filtrace.
střední až vysoké vysoké
Fyzikální proces.
Úprava vody využívající pouze atmosférický vzduch a filtraci v tlakových filtrech.
nízké až střední nízké až střední

 

Standardní model - chemická úprava

Historicky je veškerá pitná voda v Maďarsku vyráběna procesními úpravami založenými na dávkování oxidačních chemikálií následované pískovou filtrací. Mezi nejčastěji používané chemikálie patří chlornan sodný  (NaClO), manganistan draselný (KMnO4) a plynný chlor (Cl2).  

Dánsky model - řešení bez chemikálií

V Dánsku jsou požadavky na kvalitu pitné vody daleko přísnější než uvádí příslušná EC směrnice. Dostupným zdrojem vody bývá ve 100% případů podzemní voda. Metoda úpravy vody je v Dánsku založena na filozofii uvažující výhradně s přírodními procesy jakými jsou oxidace a filtrace. Společnost EUROWATER vyrábí a dodává tlakové filtry pro úpravu vody už víc jak 75 let.

Ve standardním režimu EUROWATER je surová voda sycena atmosférickým vzduchem, jenž podporuje konverzi oxidačních reakcí. Ty probíhají uvnitř tlakového filtru současně s filtračním procesem na vhodné filtrační náplni – individuálně navržené pro daný případ. Tlakové filtry EUROWATER jsou speciálně navrženy pro úpravu pitné vody.
 
Výhody řešení úpravy vody bez chemikálií
Je-li návrh proveden správně, chemické řešení stejně tak jako řešení bez chemikálií, bude fungovat stejně dobře: vyrábět pitnou vodu!
 
Nicméně zde existuje několik zřejmých výhod ve prospěch technologie na úpravu pitné vody využívající pouze oxidaci a filtraci:
  • Čisté a zdravé pracovní prostředí. Prostředí bez rizika spojeného s manipulací a skladováním nebezpečných chemikálií.
  • Žádné problémy s vypouštěním odpadní vody. Tlakové filtry EUROWATER jsou navrženy na nízkou spotřebu prací vody a navíc samotný proplach neprodukuje škodliviny. Z tohoto důvodu neexistují žádná rizika spojená s přítomností chemikálií v odpadních vodách.
  • Zcela bezpečný provoz. Bez rizika přítomnosti zbytkového množství chemikálií v pitné vodě.
  • Snadné používání. Dávkování chemikálií vyžaduje velmi náročný provoz a obsluhu, stejně jako řízení a sledování

 

Metoda společnosti EUROWATER: Úprava pitné vody výhradně přírodními procesy.
 

Projekt Tolna

Zdrojem vody pro město Tolna je podzemní voda z 60 m hluboké studny. Voda obsahuje nečistoty, které je, ve smyslu požadavků EC směrnice nutné odstranit: sirovodík, železo, mangan a amonné ionty. Společnost EUROWATER navrhla, vyrobila, dodala a instalovala úpravnu vody pro novou vodárnu ve městě Tolna. Z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu řešení zahrnuje dvě paralelní linky, každá s výkonem 50 m3/h.
 

Parametr

Jednotka

Podzemní voda

Požadavky na kvalitu
[ EC směrnice

Pitná voda po úpravě

Železo mg/l 1.7 0.2  0.02 
Mangan mg/l 0.45 0.05 0.01
Amonné ionty mg/l 0.5 0.5 0.1

 

Uvedení úpravny vody do běžného provozu se uskutečnilo začátkem roku 2012. Výsledkem je pitná voda dosahující trvale výborné kvality. Hodnoty upravovaných parametrů vody leží hluboko pod normou požadovaných kritických limitů.
 
Věříme, že i vy v blízké budoucnosti budete chtít využít ve své nové vodárně řešení úpravy pitné vody bez použití chemikálií.

 

Vlevo: Dmychadlo pro zajištění kvalitního proplachu filtrů. Vpravo: Aerační systém sestávající ze dvou kompresorů.
Filtrační system s tlakovými filtry EUROWATER.

Čtěte víc

 

Odkazy