Bezchemický přístup k řešení kvality pitné vody
pro obec Chotětov

Zadání VaK Mladá Boleslav, a.s.

Věžový vodojem vedle budovy úpravny vody v Chotětově.

Výkon úpravny vody byl navrhován na min. 2 l/s s tím, že surová voda bude čerpána z vrtu přes tlakový filtr do spotřebiště s vyrovnáním ve věžovém vodojemu, který stojí vedle objektu úpravny vody. Surová voda obsahovala dle naměřených hodnot vyšší koncentrace železa a to až do úrovně 0,75 mg/l.

Už ve fázi zadání podkladů pro vypracování nabídky bylo jasné, jakým směrem se investor a provozovatel v jedné osobě, VaK Mladá Boleslav, a.s., chce vydat. Zejména, pokud se jedná o materiálové provedení, byly nastaveny požadavky s maximálním důrazem na životnost dodané technologie a minimálními požadavky na provozní náklady s ohledem na předpokládané opravy a servis zařízení. Od pol. 80 let dochází v západní Evropě ke znatelnému odklonu od využívání chemikálií při úpravě podzemní vody a následného hygienického zabezpečení. Tento trend v konečném důsledku přináší výrazné omezení či dokonce úplné vyloučení vnášených chemikálií do vody (např. v Dánsku je to v současné době dokonce už zakázáno). Investor se rozhodl vydat touto cestou a využil námi nabízené možnosti odstranit ze surové vody železo bez přídavku jakýchkoliv chemikálií. VaK Mladá Boleslav předpokládá, že bude po stabilizování provozu ÚV provozovat celý skupinový vodovod Chotětov zcela bez použití dezinfektantů.

EUROWATER řešení: bezchemická metoda

Pro ÚV Chotětov byl dodán automatický tlakový filtr typ NSB 130 v provedení PPA (technologie, při které je práškový termoplast nanášený na povrch při T≈300 °C). Tento materiál v maximální míře zajišťuje vnitřní a vnější ochranu povrchu ocelového filtru. Pro automatické řízení provozu filtru je použita PLC jednotka SE20. Jedinou chemikálií, se kterou se v této aplikaci setkáte, je vzduch (vzdušný kyslík), který se využívá k oxidaci surové vody s cílem převést ionty Fe2+/3+ do jeho nerozpustné formy. K následnému odfiltrování sraženiny dojde na vícevrstvém filtračním loži. Pro korektní návrh skladby náplně se samozřejmě vychází z kvality čerpané surové vody. Pro správnou funkci je navíc důležité vstupní vodu zbavit veškerých rozpuštěných plynů např. CO2, H2S.

Jako periferní zařízení k tlakovému filtru se v tomto případě použila bezolejová kompresorová stanice zajišťující, jak potřebu dostatečného přísunu vzdušného O2 do vstupní vody, tak i ovládání pneumatického ventilového systému filtru minimalizující riziko nesprávného polohování 4 ventilů. Tento typ byl vyvinutý zejména pro železité a silně znečistěné vody s důrazem na maximální provozní spolehlivost a životnost. Pro účinný a rovnoměrný proplach filtrační náplně pomocí vzduchu a následně vody přes celoprůřezové tryskové mezidno se používá dmychadlo a prací čerpadlo (v tomto případě se pro praní využívá tlak vody z gravitačního potrubí věžového VDJ). K jeho dalším nesporným výhodám patří zamezení možnosti vytváření slepých míst s nulovou rychlostí proudění vody a tím i minimalizaci růstu mikroorganizmů. Jen tak se dá zajistit maximální životnost náplně v délce přesahující 5 až 8 let.
Dodavateli celé technologie pro ÚV Chotětov, společnosti EUROWATER, se úspěšně podařilo splnit i další, neméně podstatnou podmínku investora - přísnější nároky na kvalitu upravené vody pro Fe < 0,1 mg/l !, což je o 50 % snížený limit oproti Vyhl. 252/2004 Sb.

Spokojenost klienta

Poděkování od technického náměstka Ing. Tomáše Žitného ze společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. po předání ÚV Chotětov do ostrého provozu:

Musím říci, že spolupráce byla bezvadná a hlavně se nám podařilo s vaší pomocí vyřešit problémy s kvalitou vody, takže ještě jednou moc děkuji za přístup Vás a všech pracovníků z vaší společnosti.

Článek si ve formátu pdf můžete stáhnout zde: PR článek UV Chotětov

fotografie technologie
Fotografie technologie pro UV Chotěvov po instalaci: filtr typ NSB 130 + bezolejová kompresorová stanice.

Čtěte víc

 

Odkazy